Om vägledningen

Riksarkivet övertar ansvaret

Regeringen har gett Riksarkivet i uppdrag att främja arbetet med att tillgängliggöra information och öppna data från statliga myndigheter under regeringen. I uppdraget ingår att ansvara för att förvalta
webbhandledningen vidareunyttjande.se. Riksarkivet har övertagit ansvaret från och med 2016-07-01.

Information från den offentliga förvaltningen kan många gånger vara värdefull för privatpersoner eller företag. Genom att sammanställa, bearbeta och göra sådan information sökbar kan den exempelvis användas för att utveckla nya tjänster. Sådana tjänster och andra typer av vidareutnyttjande kan underlätta kontrollen av den egna förvaltningen men också öka insynen och den demokratiska utvecklingen samt göra privatpersoner mer delaktiga i beslut och processer. Nya tjänster kan även vara positiva för samhällsekonomin genom att de bidrar till högre effektivitet och ökade skatteintäkter.

Möjligheten att vidareutnyttja offentlig information har gamla anor främst genom den svenska offentlighetsprincipen. Digitaliseringen av den offentliga förvaltningen och de nya tekniska möjligheterna att skapa informationstjänster på internet gör nu att de praktiska förutsättningarna för vidareutnyttjande förbättras.

Det finns starka politiska signaler om att myndigheter ska främja vidareutnyttjandet av sina informationsresurser. I den senaste förvaltningspolitiska propositionen (prop. 2009/10:175) står det:

En stor del av den information som finns hos kommunala och statliga myndigheter utgör en samhällsgemensam resurs av stort värde för medborgarna, företagen och det civila samhället. Regeringen anser att det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att tillgodogöra sig värdet av denna informationssamling.

Myndigheterna bör aktivt sträva efter att möjliggöra ett effektivt vidareutnyttjande av offentlig information för att underlätta framväxten av en informationsmarknad och för att bidra till att stärka människors självstyre och utövande av medborgerliga rättigheter.

I regeringens ”digitala agenda” framhålls följande (It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige, N2011.12):

Regeringen vill förbättra förutsättningarna för att nya och innovativa e-tjänster ska kunna utvecklas av andra aktörer än statliga myndigheter. Detta förbättrar förutsättningarna för att nya och innovativa e-tjänster kan utvecklas samt är en viktig plattform för tillväxt. Inom offentlig sektor finns omfattande register som är en unik resurs för Sverige. Genom att bättre tillgängliggöra dem kan Sverige stärka tillväxten i små och medelstora it-företag.

Det är viktigt att förbättra förutsättningarna för vidareutnyttjande av offentlig information från myndigheter för både kommersiella och ideella ändamål.

Vägledningens utveckling

Arbetet med denna vägledning påbörjades av Peter Krantz i sin anställning på E-delegationen och togs sedan över av Björn Hagström på E-delegationen. Björn slutförde arbetet med den första versionen av vägledningen och de juridiska bedömningarna stod till stor del Daniel Westman för. Bazooka var teknikleverantör.

Version två av vägledningen togs fram av E-delegationen och SKL. SKLs ramverk för öppna data slogs ihop med E-delegationens vägledning så att det bara skulle finnas en nationell vägledning inom området. Arbetet genomfördes av en arbetsgrupp bestående av

  • Björn Hagström, E-delegationen
  • Peter Mankenskiöld, SKL
  • Jens Lindh, Kommunförbundet Stockholms län
  • Magnus Kolsjö, PwC
  • Frida Ilander, PwC

Med stöd av Daniel Westman och Jeanna Thorslund som stod för juridiska bedömningar. Bazooka var teknikleverantör.