Terminologi

I vägledningen används begreppet handling med samma innebörd som i PSI-lagen. En handling är alltså en ”framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel”. Till handlingar räknas både ”färdiga handlingar” (t.ex. protokoll och beslut) och digitala ”sammanställningar av uppgifter” (t.ex. ”rådata”). Däremot innefattas inte datorprogram.

Begreppet information används i vägledningen som en synonym till begreppet handling.

Begreppet informationsresurs betecknar en viss logiskt avgränsad mängd handlingar, t.ex. handlingar av en viss typ eller handlingar som rör en viss fråga.

Metainformation är information om en informationsresurs som behövs för att man ska kunna vidareutnyttja den.

Vidareutnyttjande gäller användning av handlingar för andra ändamål än anledningen till att handlingarna behandlas av en myndighet. Vidareutnyttjandet kan gälla både ideella och ekonomiska syften.

Med personuppgift avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet.

Med verk avses texter, bilder eller andra prestationer som omfattas av upphovsrättsligt skydd enligt 1 § upphovsrättslagen.

Begreppet affärsverksamhet används i samma betydelse som i PSI-lagen.

Öppna data är all information som uppfyller kraven för s.k. öppen kunskap (opendefinition.org), dvs. information som tillhandahålls fritt utan krav på avgifter och med få eller inga tekniska eller rättsliga begränsningar för hur den får användas.

I vägledningen syftar ordet myndighet även på andra organ som omfattas av PSI-lagen, t.ex. kommuner och landsting.