Vägledningens syfte och målgrupp

Den här vägledningen ska främja vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen. Målet är att fler informationskällor blir enkla att vidareutnyttja och att villkoren för sådan vidareutnyttjande blir så tydliga och enhetliga som möjligt.

Vägledningen innehåller dels en introduktion till det rättsliga regelverket på området, dels E-delegationens rekommendationer när det gäller att göra information tillgänglig i elektronisk form.

Genom presentationen av det rättsliga regelverket blir det lättare för myndigheter att fatta beslut om att göra information tillgänglig. Dessutom minskar risken för att tillgängliggörandet ska kränka andra människors rättigheter, t.ex. den personliga integriteten.

E-delegationens rekommendationer konkretiserar det politiska målet att främja vidareutnyttjande. Den politiska ambitionsnivån är betydligt högre än de direkta skyldigheter som en myndighet har när det gäller att främja vidareutnyttjande. Rekommendationerna visar hur myndigheter kan bidra till att öka vidareutnyttjandet.

Många myndigheter behöver råd om vilken information de bör göra tillgänglig och på vilket sätt, och när de får råd och stöd ökar tillgången till information som kan användas. E-delegationen rekommenderar även hur eventuella villkor för vidareutnyttjandet ska utformas så att förutsättningarna blir tydligare och mer enhetliga, och detta underlättar för de som ska vidareutnyttja information.

Varje myndighet måste naturligtvis ta ställning till hur rekommendationerna fungerar tillsammans med myndighetens uppdrag och ekonomiska resurser etc.

Vägledningen är inte särskilt inriktad på s.k. öppna data, dvs. data som tillhandahålls fritt med få eller inga tekniska och rättsliga begränsningar för hur de får användas. Att tillhandahålla öppna data är dock ofta ett bra sätt för myndigheter att leva upp till vägledningens rekommendationer.

Vägledningens målgrupp är beslutsfattare, jurister och andra personer som är involverade i arbetet med att göra information tillgänglig för vidareutnyttjande.