Länkade öppna data

Vad är länkade öppna data?

Med ”öppna” avses i länkade öppna data samma sak som i begreppet öppna data , alltså att vem som helst fritt kan använda, återanvända och distribuera informationen utan andra förbehåll än, som mest, källangivelse och/eller vidarelicensiering under samma villkor om öppenhet.

Med länkad menas att de data som publiceras är sammanlänkade med andra data på webben på ett sätt som gör det möjligt för en dator följa länkarna på ett strukturerat sätt. Genom att publicera länkade data sätts data in i ett sammanhang och man underlättar för de som vill sammanställa data från olika källor.

Grundprinciper för länkade data

Den traditionella webben består av dokument som är sammankopplade med länkar. Datawebben är konstruerad på liknade sätt, men istället för att koppla samman dokument med varandra handlar det om att koppla samman olika ting. Länkade data bör konstrueras enligt fyra grundprinciper:

  1. Använd URI:er för att identifiera och namnge ting
  2. Använd HTTP-URI:er för att möjliggöra uppslagning av dessa namn
  3. Tillhandahåll meningsfull information om ett ting när dess URI anropas med hjälp av standarder som RDF och SPARQL
  4. Inkludera länkar till andra URI:er så att det går att hitta fler ting

Fördjupning om länkade data

Metasolutions har tagit fram en vitbok om länkade öppna data för den som vill fördjupa sig i ämnet.